ผลงานเผยแพร่

รูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่

  1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)
    จะดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ทางออนไลน์ภายในเดือนมีนาคม (ภายหลังจากวันนำเสนอไม่เกิน 2 เดือน) เฉพาะส่วนบทคัดย่อ (Abstract)
  2. การเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ออนไลน์ สำหรับผู้ที่นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
  3. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารภูมิสถาปัตยกรรม ฉบับที่ 4 (จำกัดจำนวนไม่เกิน 12 บทความ)
    ตีพิมพ์บทความในรูปแบบฉบับเต็ม (Full paper) ในเดือน ธันวาคม พ.ศ 2565 โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้ส่งบทความจะต้องพัฒนาปรับปรุง ทั้ง หัวข้อ บทคัดย่อ และเนื้อหา ก่อนจะส่งเข้าสู่ระบบการเสนอบทความเข้าตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ เพื่อขอรับพิจารณาให้ตีพิมพ์